x Skal du bestille tolk til en KomUdbud-Kommune? Læs mere her.
Alle KomUdbud-kommuner kan bestille tolkninger hos Tolkdanmark. Bestillinger foretages nemt via vores 'bestil tolk' formular, info@tolkdanmark eller via tlf. 70272223 (vælg '0' og du vil blive viderestillet til vores Kom-linje).

Læs mere
crown

Udlændinge- og
Integrationsministeriet


Tolkdanmark indgår tolkeaftale med Udlændinge- og Integrationsministeriet

Tolkdanmark er blevet valgt som primær leverandør til Udlændinge- og Integrationsministeriets tolkeopgaver på arabisk, kurmanji, farsi, dari og pashto.

Herunder kan du læse mere om tilknytningsforløbet, aftalens takster, kategorisering af tolke og vigtige datoer.


Tilknytningsforløb

For at blive tilknyttet vores aftale med Udlændinge- og Integrationsministeriet, skal du igennem et tilknytningsforløb. Tilknytningsforløbet er delt op i følgende trin:

  1. Ansøgning med sprogtest via www.tolkdanmark.dk
  2. Telefoninterview og oplæring
  3. Uddannelse/kurser
  4. Sikkerhedsgodkendelse

Såfremt du allerede er tilknyttet som tolk hos Tolkdanmark, kan du kontakte os for at høre nærmere om muligheden for at blive tilknyttet Udlændinge- og Integrationsministeriets kontrakt.


Takster

Tolken bliver aflønnet i henhold til de gældende priser i Rigspolitiets prisvejledning for tolkeopgaver. Timesatserne er fordelt på tolkekategorier. I forbindelse med tolkeopgaver i tidsrummet kl. 17.00-08.00 bliver tolken aflønnet med dobbelttakst ift. kategori (1-3).

I forbindelse med tolkeopgaver i weekender og på helligdage bliver tolken aflønnet med dobbelttakst ift. kategori (1-3). Ved helligdage forstås også juleaftensdag, nytårsdag og grundlovsdag.

Tolken kan opkræve vederlag for den tid, der medgår til transport fra det sted, hvor tolken opholder sig forud for tolkningen, til det sted, hvor tolkningen foregår, hvis afstanden overstiger 10 km.

Tolken skal dog ikke opkræve vederlag for transporttid, der overstiger den tid, det tager at befordre sig fra tolkens bopæl til det sted, hvor tolkningen foregår. Vederlaget skal beregnes på grundlag af den korteste transportvej (målt efter indtastning i Google Maps). Vederlaget skal beregnes ud fra tolkens samlede transporttid og afregning sker pr. påbegyndt 1⁄2 time.

Vederlaget skal udgøre halvdelen af timetaksten for tolken, uanset hvilket tidspunkt på døgnet transporten finder sted.

Ved tolkens benyttelse af egen bil skal leverandøren godtgøre med den højeste af de til en hver tid af SKATs fastsatte takster for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Godtgørelsen skal beregnes på grundlag af den korteste transportvej.


Spørgsmål


Har du spørgsmål, kan du kontakte Tolkdanmarks HR-afdeling:
Tolkdanmark - HR-afdeling
Tlf.: 78 70 37 37 | hr@tolkdanmark.dk

ANSØG OM AT BLIVE TOLK

Vigtige datoer

27. januar 2023
Deadline for indlevering af
sikkerhedsgodkendelse

-
Opstart af kontrakt er hurtigst muligt.
Den præcise dato er ikke fastlagt endnu.

Takster for tolkning

Se gældende takster her. Link

Kategorisering af tolke

Kategori 1: Statsautoriserede translatører

Tolken skal have en kandidatgrad fra et universitet i Danmark eller udlandet i det sprog, der skal tolkes i, f.eks. translatør, konferencetolk eller tilsvarende. Sprogofficerer som er uddannet i det sprog, der tolkes i, vil også være omfattet af kategori 1.

Dansk: Hvis tolken alene har en udenlandsk videregående uddannelse i det sprog der tolkes i, skal tolken have bestået mundtligt og skriftlig dansk gymnasialt A niveau med et karaktergennemsnit på mindst 7 efter det gældende karakterskala eller mindst 8 efter den gamle karakterskala.

Certificeringsordning: Såfremt der i rammeaftalens periode bliver udbudt en almen anerkendt certificeringsordning på tolkeområdet, vil certificeringen af tolkene kunne medføre, at tolkene indplaceres i kategori 1, såfremt niveauet af den pågældende certificering kan sidestilles med niveauet i kategori 1.

Kategori 2: Statsprøvede tolke

Det fremmedsprog, som tolken tolker i, skal være tolkens modersmål. Ved modersmål forstås det eller de sprog, der er blevet talt i tolkens hjem, skole eller i det område, hvor tolken er opvokset.

Tolkens uddannelsesniveau på modersmålet skal svare til en dansk gymnasial uddannelse, hvor afgangseksamen som minimum skal være bestået med et karaktergennemsnit på 7 efter den gældende karakterskala eller mindst karakterskala.

Dansk: Tolken skal som minimum have 8 efter den gamle gennemført uddannelse med et karaktergennemsnit på mindst 7 efter det gældende karakterskala eller mindst 8 efter den gamle karakterskala.

Kategori 3: Øvrige tolke

Fremmedsprog: Det fremmedsprog, som tolken tolker i, skal være tolkens modersmål. Ved modersmål forstås det eller de sprog der er blevet talt i tolkens hjem, skole eller i det område, hvor tolken er opvokset.

Dansk: Tolken skal som minimum have gennemført Dansk Prøve 3 eller tilsvarende. Den mundtlige eksamen i Dansk Prøve 3 skal være bestået med minimum karakteren 7 efter det gældende karakterskala eller mindst 8 efter den gamle karakterskala. Den skriftlige eksamen i Dansk Prøve 3 skal som minimum være bestået med karakteren 4 efter det gældende karakterskala eller mindst 7 efter den gamle karakterskala.